اهداف جنگ نرم

 

درنتیجه نظام سلطه مجموعه اقدامات مختلفی که در ابتدا غالبا در حیطه جنگ سخت قرار داشت را برای زمین گیر کردن انقلاب و در مرحله بعد ریشه کن کردن آن در نظر گرفت اما همانگونه که در فصل تاریخچه گفته شد به علت عدم موفقیت برنامه های طراحی شده، مواجهه هوشمند که ترکیبی از مواجهه سخت و نرم راشامل می شود در دستور کار دشمن قرار گرفت.
هدف از تهاجم فکری وفرهنگی علیه عقبه اعتقادی نظام اسلامی و ملت ایران را در نگاهی کلی میتوان تغییر موازنه قدرت از فراگیری و سنگینی وزن تفکر اسلام ناب به سوی تفکرات الحادی و التقاطی نظیر لیبرال سرمایه داری، سوسیالیسم اسلامی،ناسونالیسم ایرانی، کمونیسم اسلامی، اسلام سکولار، اسلام متحجر و ... بیان نمود.
اما این هدف در واقع جدای از هدف دشمن از جنگ نظامی و تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی نیست. چراکه از منظر کلان سه هدف اساسی ازمواجهه هوشمند دشمن با انقلاب اسلامی متصور است که عبارتند از: استحاله،بی ثبات سازی و براندازی.
هر کدام از این سه هدف داخلی بر اساس روش های خاصی انجام می گیرد که به طور کلی در دو بخش جنگ رسانه ای- روانی و جنگ میدانی (مشغول سازی درونی و زمین گیر کردن) قابل تقسیم بندی است.
«استحاله»به معنای خاصیت زدایی از تفکر انقلاب اسلامی و اسلام ناب است که نهایتا به«تغییر رفتار» حکومت و جامعه منجر می شود. فرآیند استحاله عمدتا دربسترهای فکری و فرهنگی محقق میشود و در این فضا دشمن تلاش می کند تا براندیشه افراد و خصوصا نخبگان جامعه (که در گروه های هدف از آنها ذکر شده است) تاثیر بگذارد. در واقع دشمن برای تحقق این هدف، به جای درگیری مستقیم و فیزیکی با جامعه هدف به طور کاملا پنهانی و خزنده بر اندیشه مردم ونخبگان آن جامعه تاثیر گذاشته و می کوشد گروه هدف به آنچه آنها می خواهندفکر کنند و مهمتر اینکه آنگونه که آنها می خواهند بیندیشند.
به طورکلی نتیجه و پیامدهای اولیه استحاله تغییر گفتمان غالب جامعه از تفکر و اندیشه انقلاب به سوی اندیشه ها و فرهنگ غربی است که تداوم آن به تغییر تمایلات ورفتارهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در نهایت ازخودبیگانگی و تغییر ذائقه و رفتار ملی (حاکمیت و مردم) میانجامد.
«بی ثبات سازی» به معنای «تضعیف ساختار» حاکمیت است و دشمن برای تحقق این هدف تلاش می کند با واردکردن شوک های گسترده و پیاپی به حکومت هدف، هرچه بیشترپایه های آن را سست کرده و جریان اپوزسیون داخلی را قویتر و جری تر کند.
»براندازی»نیز در حقیقت هدف غایی تمامی فعالیت های دشمن است و آن عبارت است از «تغییرساختار» حاکمیت. به عبارت دیگر هدف نهایی از استحاله و بی ثبات سازی نیزدر نهایت براندازی ساختار مستقر در کشور هدف است. بر این اساس اگر برنامه های دشمن برای بی ثبات سازی کشور به براندازی ساختار هم منتهی نشود حداقل از این باب که سبب سست شدن پایه های نظام شده میتواند مایه امیدواری دشمن را فراهم آورد. همچنین هر چه زمینه های رشد تفکرات دشمن در میان نخبگان وعموم مردم جامعه هدف رشد کند یا به عبارتی فرایند استحاله پیشروی کافی راداشته باشد دشمن می تواند به بهره برداری از فعالیت های براندازانه امیدوارتر باشد.
بنابراین دشمن برای رسیدن به اهداف بی ثبات سازی وبراندازی از بسترهای فراهم شده در استحاله استفاده می کند اما علاوه بر آن دشمن سعی می کند در مراحل اولیه با ایجاد تضاد گفتمانی با ایده حاکمیت به تقویت جبهه معارضین پرداخته و در نهایت جنبش همبستگی میان مخالفین ومعارضین را تشکیل دهد. البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که براندازی به معنای معارضه با ایده حاکمیت بوده و حرکت های انتقادی-اعتراضی نسبت به دولتی خاص و یا حتی نسبت به عملکرد نظام لزوما به معنای براندازی نیست. اما سوء استفاده دشمنان و یا برخوردهای ناشیانه برخی نیروهای خودی میتواند این حرکات انتقادی- اعتراضی را به سمت اهداف براندازانه سوق دهد.
مرحله نهایی بی ثبات سازی (تضعیف ساختار) وبراندازی (تغییر ساختار) نیز «تداوم اقدام» نام دارد. به عبارت دیگر درصورت پیروزی دشمنان، براندازی نظام محقق شده و در صورت شکست ایشان برنامه های گسترده برای تداوم اعتراضات، افزایش هزینه برای حاکمیت، فلج کردن کشوراز طریق شیوه های اعتراض آمیز، نافرمانی مدنی و ... طراحی و اجرا می گرددتا حداقل موجب زمین گیر شدن و صرف انرژی قابل توجهی از نظام برای مقابله با ناآرامی ها و حداکثر موجب سرنگونی حاکمیت شود.
همچنین علاوه براهداف سه گانه داخلی، دشمنان نظام در بعد خارجی و بین المللی نیز هدف خوداز جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی را «مهار و انزوای بین المللی» نظام قرارداده اند. برای تحقق این هدف دشمن از یک سو میکوشد تا با استراتژی «ایران هراسی» و «اسلام هراسی» به مقابله و انزوای جمهوری اسلامی کمک کند و ازسوی دیگر تلاش می کند تا با ترویج غرب گرایی، مدل بدیل خود برای سبک زندگی اسلامی و سبک حاکمیت اسلامی را در افکار عمومی و اذهان نخبگان جاگیر نمایدو از این طریق در هر کشور و جامعه ای که تفکر انقلاب اسلامی در آن در حال رشد بوده و یا پتانسیل رشد داشته باشد نوعی رویگردانی و یاس از موفقیت مدل حاکمیت اسلامی و انقلابی را ترویج کند. البته از این نکته نیز نباید غفلت نمود که نبرد در سطح خارجی بر روحیه و اعتماد به نفس ملی مردم داخل کشورنیز اثر تخریبی قابل توجهی دارد. همچنین جماع سازی جهانی علیه ایران ازطریق نهادهای بین المللی و اعمال تحریم های اقتصادی از دیگر اقدامات دشمن درسطح خارجی به شمار می روند.
همچنین می توان برای هر کدام از این اهداف اساسی، اهداف کوچکتری نیز احصا نمود که دشمن بر اساس آن به روش های موردنظر خود در جنگ رسانه ای- روانی و جنگ میدانی و جنگ دیپلماتیک (در سطح بین الملل) می پردازد. این اهداف عبارتند از اعتبارزدایی، مشروعیت زدایی،ایجاد ناامیدی در مردم، القای ناکارآمدی یا برجسته کردن بیش از حدناکارآمدی بخش های مختلف نظام و یا تسری آنها به کل نظام، ناکارآمدسازی یاایجاد اختلال از طریق نیروهای نفوذی یا تاثیرگذاری خارجی و ...
بانگاهی دقیق به سخنان مقام معظم رهبری ایشان نیز هدف کلی دشمن از حمله به فرهنگ اسلامی و تفکر انقلاب اسلامی را نابودی تفکر اسلامی و جریان بیداری اسلامی و سرمنشا آن یعنی انقلاب اسلامی می دانند. همچنین روی دیگر این سکه بازگشت امپریالیسم به ایران و ادامه تسلط آنها بر منابع مادی و معنوی کشوراست.
الف) اهداف کلی:
هدف این تهاجم با چنین ابعادی ، اسلام و انقلاب و ما هستیم
7/9/1368
یک جبهه بندی عظیم فرهنگی ... مثل سیلی راه افتاده تا با ما بجنگد...یک کتاب چاپ می شود، یک فیلم تولید می شود و به صورت ویدئو داخل کشور می آید وزمینه چنین تهاجمی را فراهم می کند. دیشب یکی از آقایان می گفت : وسایل کوچکی اختراع شده که در آن ، بیست فیلم ویدئویی به صورت میکروفیلم ضبط میشود و هر فردی می تواند آن را لای دکمه اش مخفی کند و به داخل کشور بیاوردو بین جوانها توزیع کند! هدف این تهاجم با چنین ابعادی ، اسلام و انقلاب وما هستیم
می خواهند خط ارتجاع به غرب را دوباره برگردانند 9/12/1379
امروزتئوریسین ها و تبلیغات چی های غربی درصددند خط ارتجاع به غرب - خط برگشتبه همان تحمیل پذیری غربی - را دوباره برگردانند؛ ... تحت عنوان یک تئوری شبه روشن فکرانه؛ به عنوان یک حرف نو؛ تئوری جهانی شدن و تئوری تغییرگفتمان. می گویند دانشجوی این دوره دیگر نمی تواند دانشجوی دوران ضداستعماری باشد؛ می گویند دوران ضدیت با استعمار و استکبار و مرگ براستکبار گفتن، گذشته است؛ دوران عدالت خواهی و مبارزه با سرمایه داری سرآمده است؛ دوران آرمان خواهی و تبرّی و تولّای سیاسی تمام شده است؛گفتمان جدید دانشجویی عبارت است از گفتمان جهانی، جهانی شدن، گفتمان واقع بینی، گفتمان پیوستن به نظم نوین جهانی؛ یعنی سیاهی لشکر امریکا شدن! این جهانی شدن، اسمش جهانی شدن است؛ اما باطنش امریکایی شدن است؛ معنایش این است که ملت ایران علی رغم مجاهدت هایی که کرده، علی رغم پرچم هایی که برقله های پیروزی کوبیده، علی رغم بیداری عظیمی که در ملت های مسلمان به وجود آورده، باید دوباره مثل دوران قبل از انقلاب، سیاهی لشکر و عمله وابزار تأمین منافع امریکایی ها بشود. هدف به صورت لخت و پوست کنده جز این چیز دیگری نیست؛ اما می خواهند در زیر نام های زیبا - جهانی شدن و تحول وپیشرفت - این هدف را پنهان کنند.
آمریکا می خواهد مجدداً وارد ایران بشود12/8/1378
شماجوانان باید خیلی هوشیار و بیدار باشید؛ باید اهداف دشمن را بشناسید.امروز قدرت استکباری امریکا هدفش تسلط بر دنیاست؛ و این چیزی نیست که پنهان و پوشیده باشد. حتی دولت های اروپایی از تهاجم فرهنگی و از دخالت واز نفوذ مداخله جویانه پول امریکا گله دارند. مسأله، مسأله تصرف و دست اندازی است. البته کشورهایی هستند که نمی توانند مقاومت کنند و بایستند؛اما ملت ایران ایستاده است.
آن طرف مقابل هم تهدید می کند، تطمیع میکند، چرب زبانی می کند، تبلیغات می کند؛ از همه ی اینها هم یک هدف رادنبال می کند، تا این که راهی باز کند و مجدداً وارد کشور ایران بشود ودوباره بساطش را پهن کند و بتواند آن وضع شرم آور قبل از انقلاب را برای ملت ایران تکرار کند؛ اما بدون تردید ملت ایران در مقابل این طمع های استکباری با قدرت تمام خواهد ایستاد.
هدف دشمن از تقابل نظری و حمله اعتقادی به نظام
22/2/1382
هدف از این تقابل نظری و حمله اعتقادی، امری معلوم و روشن است. چون نظام جمهوری اسلامی، نظامی متکی به مردم است و مردم هم با ایمان و روحیه واعتقاد خودشان به این نظام علاقه مند و دل بسته اند و از آن دفاع می کنند- این حقیقت در طول این سالها فهمیده شد - که اگر این ابزار از دست نظام اسلامی گرفته شود، بدیهی است برای کسی که فکری برای این کشور و این نظام در سر دارد، چقدر حائز اهمیت است.

/ 0 نظر / 17 بازدید