/ 2 نظر / 21 بازدید

[افسوس]

جوان

خيلي ممنون براي دقايقي رفتم اون دوران ... اين دفعه كه حاج احمد و ديدي بهش بگو حاجي اين ما نبوديم كه پيمان شكستيم ..بهش بگو ما از همه چيمون گذشتيم خودت كه ديده بودي اما وقتي اون سالها گذشت ما مونديم با همه چيز هائي كه از دست داده بوديم اما (اون عكس ضيافت شام رونشونش بده)و بگو بعد شام هم هركدوم يه كادو سه ميليون دلاري خط هوائي كادو گرفتن تا همه چيزو فراموش كنند بگو تا امام بود بعضي ها يه جوره ديگه بودند او كه رفت سهم خواهي ها شروع شد اما سهم ماها يه پاي نداشته دو تا دست بريده دو تا چشم نابينا بود و سهم اونا از هر دو دنيا بود ولي سهم ما مال اون دنيا